Menu & Search
【木頭車仔檔】 班戟夾餅 | 牛頭角

【木頭車仔檔】 班戟夾餅 | 牛頭角

前兩日本熊少爺放工走去睇拉闊音樂,出發過海之前口痕需要食少少嘢⋯腦海突然間諗起想食一啲甜嘢,不期然揸車走咗嚟 牛頭角 食一啲兒時記憶嘅味道 …… 班戟夾餅 !


【木頭車仔檔】 班戟夾餅 | 牛頭角 | 《羆食堂》

班戟夾餅~

呢個推車仔檔伯伯嘅夾餅,同一般雞蛋仔店嘅格仔夾餅好唔同,呢度嘅夾餅係用班戟嚟做!呢一個伯伯喺我細細個嘅時候,佢就已經係牛頭角下邨賣夾餅,我諗好多喺牛頭角長大嘅朋友仔,都一定幫襯過佢做嘅班戟夾餅。雖然同格仔餅一樣,裏便都係煉奶砂糖花生醬,但係唔知點解食落口感特別有親切咁!

 

後記:其實想食呢個木頭車仔夾餅檔,真係幾隨緣先至食到,因為佢不設定休,又不定期開檔,多數下午五點後就會開檔,我都試過好幾次揸車行過發現佢冇開檔!食到佢嘅夾餅,真係同劉大俠喺《拆彈專家》裏便講嘅一樣:「係要個天批准嘅⋯⋯」緣份一到自然食得到!

 


班戟夾餅 | 牛頭角 牛頭角道33號宏光樓地下


www.hogar.hk

www.facebook.com/hogar.hk